algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

van

De vennootschap onder firma Dari-Java, KvK-nummer: 08109628,

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“de vennootschap onder firma Dari-Java”: de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

“Dari-Java”: een handelsnaam van de vennootschap onder firma Dari-Java;

“Go-Asia”: een handelsnaam van de vennootschap onder firma Dari-Java;

“reiziger”: degene met wie Dari-Java een (pakket)reisovereenkomst heeft afgesloten, de wederpartij van Dari-Java;

 

Artikel 2 –Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen of offertes en/of (pakket)reisovereenkomsten die Dari-Java aanbiedt aan of aangaat met de reiziger, waarbij Dari-Java als reisorganisatie pakketreizen of enkelvoudige reisdiensten zoals accommodatie, autoverhuur, pendelreizen per bus aanbiedt. De toepasselijkheid van door de reiziger gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming overeenkomsten

 3.1          Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, catalogi etc. van Dari-Java zijn vrijblijvend.

3.2          Tussen Dari-Java en reiziger komt een (pakket)reisovereenkomst eerst tot stand, zodra Dari-Java per mail van reiziger de ongewijzigde aanvaarding van de offerte heeft ontvangen.

3.3          Eventuele wijzigingen op de reisovereenkomst binden Dari-Java uitsluitend indien en voor zover deze door Dari-Java schriftelijk zijn bevestigd.

3.4          Dari-Java treedt slechts op als reisorganisator. Dit betekent dat voor aangeboden vluchten en overige vervoersmogelijkheden Dari-Java slechts optreedt als agent en dat de voorwaarden van de betreffende vervoersmaatschappij van kracht zijn.

Dit houdt in dat:

-   Eventuele prijsverhogingen en/of olietoeslagen, indien van toepassing en opgelegd door luchtvaartmaatschappijen, zullen moeten worden doorberekend;

-   In het programma wijzigingen kunnen ontstaan als gevolg van schemawijzigingen opgelegd door de luchtvaartmaatschappij;

-   Bij het uitvallen van vluchten, veranderingen in het reisschema kunnen optreden.

 

Artikel 4 – Reisbescheiden en reisdocumenten

 4.1          Dari-Java stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk tien dagen voor vertrekdatum (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van Dari-Java kan worden gevergd. Indien de reiziger uiterlijk vijf werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden heeft ontvangen, meldt zij dit onverwijld bij Dari-Java. In het geval een reis wordt geboekt binnen tien dagen voor de datum van vertrek (bij eigen-vervoersreizen: voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) geeft Dari-Java aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Dari-Java.

4.2          De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de voor die reis benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, visa en bewijs van inentingen (voor zover nodig). Indien de reiziger de reis niet of niet helemaal kan maken wegens gemis van een document, komt dat geheel en al voor diens rekening en/of risico, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid van Dari-Java. Reiziger draagt zorg voor en tijdens de reis de juiste documenten in zijn bezit te hebben. Reiziger wordt dringend aangeraden tijdig en bij herhaling na te gaan of de verkregen informatie nog actueel en correct is.

 

Artikel 5 – Verzekeringen

5.1          Reiziger is verplicht een deugdelijke ziektekosten-, ongevallen- en reisverzekering af te sluiten. Reiziger wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten.

5.2          De reiziger kan Dari-Java verzoeken één of meer verzekeringen voor haar af te sluiten. Dari-Java is daartoe echter niet verplicht.

 

 Artikel 6 – Accommodatie en vervoer 

Gedurende het verblijf in Indonesië logeert de reiziger in budget-, middenklasse of luxueuze middenklasse hotels, overeenkomstig de aanvaarde offerte met waar nodig en waar mogelijk airconditioning. Dari-Java aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de toestand waarin de door haar bemiddeling verhuurde accommodatie en/of vervoersfaciliteit en/of aanvullende diensten zich bevinden dan wel zijn verricht. Het vervoer over land geschiedt per touringcar of busjes voorzien van airconditioning.

 

Artikel 7 – Dieetwensen en voedselallergieën

7.1          Dari-Java wijst reiziger erop dat bepaalde voedingsmiddelen een allergische reactie kunnen uitlokken door de intolerantie tegenover bepaalde ingrediënten. Indien de reiziger weet heeft van bepaalde allergieën of tegenover bepaalde voedingsmiddelen intolerant is, dient dit door reiziger bij een boeking voor aanvang van de reis per mail of schriftelijk aan Dari-Java te worden doorgegeven en dient hij/zij dat zo snel mogelijk na aankomst op de luchthaven aan de chauffeur, gids of reisbegeleider te melden. Het is de verantwoordelijkheid van de reiziger zelf om zich ervan te vergewissen dat hij/zij voedingsmiddelen vermijdt waarvoor hij/zij allergisch is. Dari-Java neemt normale zorgvuldigheidsmaatregelen als vooraf schriftelijk wordt aangegeven bij welk specifiek voedsel of ingrediënt een allergische reactie optreedt. Dari-Java is niet gehouden tot of verantwoordelijk voor het bereiden van speciale maaltijden voor de reiziger of klaargemaakte maaltijden geconsumeerd door de reiziger.

7.2          In geval van eventuele dieeteisen dient reiziger daarvan voorafgaand of bij de boeking opgave te doen. Indien reiziger zulks nalaat, is Dari-Java gerechtigd om vanwege nadien meegedeelde dieeteisen de reisovereenkomst geheel of partieel te ontbinden, zonder recht van de reiziger op schadevergoeding of compensatie.

 

Artikel 8 – Klachten

8.1          Eventuele klachten over de uitvoering van de reis dienen tijdens de reis ter plaatse schriftelijk te worden ingediend bij de reisbegeleider (chauffeur en/of gids). Deze klacht dient tevens schriftelijk of per mail te worden gemeld bij de lokale touragent onder gelijktijdige melding van die klacht bij Dari-Java, zulks per mail.

8.2          Indien en voor zover een klacht niet of niet voldoende naar tevredenheid wordt opgelost tijdens de reis, dient deze klacht uiterlijk binnen één maand na beëindiging van de betreffende reis schriftelijk te worden ingediend bij Dari-Java. 

8.3          Kosten gemaakt door reiziger, bijvoorbeeld in verband met telefoneren, sms’en, faxen, mailen, gebruik van internet en/of via andere communicatiemiddelen, bedoeld om contact te maken met Dari-Java voor, tijdens of na de rondreis, vanuit binnen- en/of buitenland naar Dari-Java Indonesië en/of Nederland, worden niet door Dari-Java vergoed.

 

Artikel 9 – Tussentijdse beëindiging deelname of afwijking van het reisschema

9.1          Reiziger is niet verplicht tot deelname aan excursies. Indien een reiziger tijdens de reis afziet van (verdere) deelname of afwijkt van het reisschema zoals dat door de gids wordt gevolgd, doet reiziger dat voor eigen rekening en risico. Dari-Java is alsdan niet gehouden tot enige restitutie van een deel van de reissom.

9.2          De reisbegeleider/ster kan het reisschema ter plaatse naar eigen inzicht wijzigen na ruggespraak te hebben gehad met de reiziger, zulks indien hij of zij van mening is dat de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

9.3          Het besluit ter plaatse tot afbreken of wijzigen van een reis en/of excursie ten gevolge van overmacht (waaronder een natuurramp, oorlog, staatsgrepen, een ernstig ongeval e.d.) is geen aanleiding tot restitutie van (een deel van) de reissom, tenzij hierdoor begrote kosten worden bespaard. Dari-Java zal alsdan de bespaarde kosten berekenen en aan de reiziger toelichten onder restitutie van het bespaarde bedrag.

9.4          Instructies van Dari-Java en/of van de reisbegeleider/ster dienen door de reizigers te worden opgevolgd. Indien en voor zover hieraan geen gevolg wordt gegeven, heeft Dari-Java en/of de reisbegeleider/ster het recht de betreffende reiziger van verdere deelname geheel of gedeeltelijk uit te sluiten, zonder gehouden te zijn tot enige restitutie. In dat geval vindt de uitsluiting plaats voor rekening en risico van de reiziger.

9.5          De reiziger die hinder of overlast bezorgt als gevolg waarvan een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt, kan de reiziger door Dari-Java en/of door reisbegeleider/ster van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten zonder dat Dari-Java gehouden is tot restitutie van een deel van de reissom, een en ander voor rekening en risico van de reiziger.

9.6          Een eventueel gewenste verlenging van het verblijf dient de reiziger tegelijk met het aanmeldingsformulier kenbaar te maken. Bij verlenging zullen eventuele meerkosten of afwijkende kosten van derden, waaronder van luchtvaartmaatschappijen, dan separaat worden doorberekend.

 

Artikel 10 – Wijzigingen door Dari-Java

10.1      Dari-Java heeft het recht om wijzigingen in het programma door te voeren uit praktische overwegingen, onvoorziene omstandigheden of bijvoorbeeld doch niet uitsluitend veranderingen in het reisschema van luchtvaart en/of treinmaatschappijen of andere lokale vervoerders. Dari-Java zal zich inspannen alsdan een passende oplossing of alternatieven aan te bieden. Daaruit voortvloeiende redelijke extra kosten komen voor rekening van de reiziger.

10.2      De hiervoor in lid 1 bedoelde redelijke aanpassingen in het programma kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies en/of accommodaties afwijken van hetgeen in het programma is aangegeven. Dari-Java aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van wijzigingen of veranderingen in het reisprogramma door wijzigingen en/of veranderingen in de vlucht- of reisschema’s van de luchtvaart en/of treinmaatschappijen of andere lokale vervoerders.

10.3      Ingeval een van de essentiële elementen van de pakketreis, met uitzondering van de prijs, aanzienlijk wordt gewijzigd, kan de reiziger de overeenkomst zonder betaling van een beëindigingsvergoeding beëindigen en krijgt hij een volledige terugbetaling.

 

Artikel 11 – Wijzigingen op verzoek van de reiziger

11.1      Na totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen kan reiziger wijziging vragen van het reisschema, van accommodaties en/of excursies. Dit is slechts mogelijk indien de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet onder gehoudenheid tot betaling van wijzigingskosten ad € 25,00 per boeking en eventuele communicatiekosten.

11.2      Dat wijzigingsverzoek zal zo spoedig mogelijk door Dari-Java in behandeling worden genomen. Tot 28 dagen voor vertrek zal Dari-Java zich inspannen deze wijzigingen zoveel mogelijk aan te brengen en alsdan schriftelijk aan reiziger bevestigen.

11.3      Afwijzing van het verzoek tot wijziging zal door Dari-Java met redenen omkleed geschieden en onverwijld aan reiziger worden meegedeeld. Reiziger heeft alsdan de keuze alsnog de oorspronkelijke reis conform de oorspronkelijke overeenkomst te aanvaarden, dan wel de gehele reis te annuleren. In dat laatste geval is artikel 15 van toepassing. Wanneer reiziger zijn hier bedoelde keuze niet kenbaar heeft gemaakt binnen 14 dagen nadat hem de keuze is voorgehouden, wordt de reis door reiziger geacht te zijn aanvaard overeenkomstig de oorspronkelijke overeenkomst.

 

Artikel 12 –  Indeplaatsstelling

12.1   De reiziger kan Dari-Java verzoeken om zich door een ander te laten vervangen.

Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

- De ander voldoet aan alle voor de overeenkomst geldende voorwaarden; en

           -  Het verzoek dient uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek op een door Dari-Java

vooraf meegedeelde wijze te worden gedaan, dan wel zo tijdig dat Dari-Java de benodigde handelingen en formaliteiten nog kan uitvoeren; en

- De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten     zich niet tegen deze indeplaatsstelling.

12.2   De reiziger en degene die in zijn plaats wordt gesteld zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Dari-Java voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten, toeslagen en andere kosten als gevolg van de vervanging.

12.3    Op verzoek van de reiziger maakt Dari-Java deze kosten inzichtelijk en zij voorziet reiziger desgevraagd stukken waaruit deze kosten blijken.

  

Artikel 13 – Betaling

13.1    Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient reiziger aan Dari-Java te voldoen:

-   15% van de reissom;

-   De prijs van de vliegtickets van en naar Indonesië en andere bestemmingen wanneer deze bij Dari-Java zijn geboekt;

-   De premie voor de reis- en/of annuleringsverzekering indien deze bij Dari-Java is afgesloten.

Het resterende bedrag van de reissom dient door reiziger uiterlijk 8 (acht) weken voor aanvang van de reis aan Dari-Java te hebben voldaan.

13.2    Indien de overeenkomst binnen acht weken voor aanvang van de reis is tot stand gekomen, dient de gehele reissom inclusief de kostprijs voor eventuele tickets en/of verzekeringen te hebben voldaan binnen 24 uur na de totstandkoming van de overeenkomst.

13.3  Bij losse ticketreserveringen dient het totale factuurbedrag per ommegaande te worden voldaan.

13.4  Bij niet-tijdige voldoening overeenkomstig het hiervoor in lid 1, lid 2 of lid 3 bepaalde is reiziger onmiddellijk in verzuim zonder ingebrekestelling en maakt Dari-Java aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente alsmede op vergoeding van de door haar noodzakelijkerwijs te maken kosten voor buitengerechtelijke incasso. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15% op het verschuldigde tot € 2.500,00, 10% over de daarop volgende € 2.500,00, 5% over de daarop volgende € 5.000,00 en 1% over het meerdere, met een minimum van € 40,00. Indien Dari-Java aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

13.5  Reiziger is jegens Dari-Java de door Dari-Java gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover reiziger aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Dari-Java en reiziger met betrekking tot de reisovereenkomst een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij reiziger volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 14 – Wijziging van de reissom

14.1  Dari-Java heeft het recht om een correctie aan te brengen op de reissom ten gevolge van sterke koerswijzigingen, wijzigingen in de vervoerskosten, wijziging van de vliegtarieven, verschuldigde belastingen, heffingen en overige kosten die ten tijde van de samenstelling van het reisprogramma nog niet definitief waren en niet voorzienbaar waren.

14.2    Dari-Java zal in geval van wijziging van de reissom toelichten op welke wijze de verhoging is berekend.

14.3    Het is Dari-Java niet toegestaan de reissom te wijzigen, later dan twintig dagen voor het begin van de reis.

14.4  Indien de prijsverhoging hoger is dan 8% van de reissom, kan reiziger de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.

14.5   Wanneer sprake is van een verlaging van de hiervoor in lid 1 genoemde kosten, heeft reiziger het recht op een verlaging van de reissom tot maximaal 8% van de reissom.

14.6    Niet in de reissom zijn inbegrepen toeslagen voor een éénpersoonskamer, toeslagen in het hoog- en tussenseizoen, lokale luchthavenbelastingen, vertrekbelastingen, uitgaven van persoonlijke aard, overige maaltijden, excursies, reisverzekering, visum, middag- en avondeten, entreegelden, vaccinaties en fooien.

 

Artikel 15 – Annulering

15.1    Bij annulering van de reis en de overeenkomst, kan Dari-Java de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen ten aanzien van de rondreis:

-   Tot 56 dagen voor vertrek:                                         15% van de reissom;

-   Tussen 56 en 42 dagen voor vertrek:                     30% van de reissom;

-   Tussen 42 en 28 dagen voor vertrek:                     50% van de reissom;

-   Tussen 28 en 21 dagen voor vertrek:                     75% van de reissom;

-   Tussen 21 en 14 dagen voor vertrek:                     90% van de reissom;

-   Binnen 14 dagen voor vertrek:                  100% van de reissom.

15.2    Voor vliegtickets vindt bij annulering geen restitutie plaats,.

15.3    Reiziger is tot de hiervoor in lid 1 en lid 2 vermelde vergoedingen niet verschuldigd in geval van uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld in het geval van ernstige veiligheidsproblemen op de plaats van bestemming die waarschijnlijk gevolgen zullen hebben voor de reis.

15.4   Indien Dari-Java de pakketreis vóór het begin van de pakketreis annuleert, heeft de reiziger recht op terugbetaling en, indien passend, op een schadevergoeding.

15.5    In geval van reisdiensten die niet uitgevoerd zijn of niet goed uitgevoerd zijn

heeft de reiziger ook recht op een prijsverlaging en/of schadevergoeding.

 

Artikel 16 – Deelannulering

16.1    Indien reiziger die deel uitmaakt van een reisgezelschap, zijn aandeel in een overeenkomst voor het gehele reisgezelschap voor gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.

16.2    Wanneer de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisatie aan de overblijvende reizigers van het gezelschap een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.

16.3    Voor de in lid 2 bedoelde reizigers wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel.

16.4    Indien een wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers de annuleringskosten verschuldigd.

16.5    Het totaalbedrag van de annuleringskosten of de gewijzigde reissom zal de totale som van het oorspronkelijke reisgezelschap nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

 

Artikel 17 – Hulp en bijstand

17.1  Dari-Java zal naar vermogen hulp en bijstand bieden de reiziger in moeilijkheden verkeert. Dat geldt ook voor onvermijdbare en buitengewone omstandigheden waardoor de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben. Deze bijstand bestaat uit adequate informatie over medische diensten, plaatselijke autoriteiten, consulaire bijstand en ondersteuning bij het gebruik van communicatie en het vinden van alternatieven. De partij die verantwoordelijk is voor de omstandigheden die aanleiding gaven tot deze hulp en bijstand draagt de kosten hiervan.

17.2   Zijn deze moeilijkheden het gevolg van opzet of nalatigheid van de reiziger, dan komen ook de kosten van de organisator zelf voor rekening van de reiziger. Deze kosten zullen niet hoger zijn dan de werkelijk door de organisator en de

eventueel door hem ingeschakelde derden gemaakte kosten.

17.3    Dari-Java is telefonisch bereikbaar onder nummer 0031 6 10262862.

 

Artikel 18 – Aansprakelijkheid van Dari-Java

18.1    Dari-Java is slechts aansprakelijk voor door de reiziger geleden schade, voor zover deze is veroorzaakt door Dari-Java en/of aan haar toegerekend dient te worden, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt.

18.2    Indien Dari-Java aansprakelijk mocht zijn maar geen dekking van schade plaatsvindt door haar verzekeraar is Dari-Java aansprakelijk tot maximaal de reissom voor de betreffende reiziger.

18.3    Dari-Java is nimmer aansprakelijk voor personenschade en/of vervolgschade.

18.4    De hiervoor vermelde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid door Dari-Java.

18.5    Dari-Java aanvaardt geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. Dari-Java draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

18.6    Dari-Java is niet aansprakelijk voor schade waartegen reiziger is verzekerd of verzekerd had kunnen zijn overeenkomstig haar reis- en/of annuleringsverzekering dan wel ziektekostenverzekering en voor schade die reiziger kan lijden in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf. Daaronder zijn tevens begrepen, schade door het missen van aansluitingen en/of het niet-tijdig op de plaats van bestemming aankomen. De hiervoor vermelde beperkingen van aansprakelijkheid gelden eveneens voor de medewerkers van Dari-Java.

 

Artikel 19 – Aansprakelijkheid van de reiziger

19.1    Degene die de reis boekt (ook) voor andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij/zij heeft aanmeldt en dient (ook) voor andere deelnemers de volledige reissom te voldoen. Minderjarige reizigers die zich aanmelden moeten aantonen dat ouders, voogden of verzorgers toestemming hebben verleend.

 

Artikel 20 – Garantie bij financieel onvermogen van Dari-Javi

20.1   Dari-Java is aangesloten bij het Garantiefonds GGTO waardoor gegarandeerd is dat reizigers die bij haar geboekt hebben het reeds betaalde deel van de reissom terug krijgen indien Dari-Java in financieel onvermogen komt en de reis om die reden niet naar behoren kan uitvoeren. Dat kan zijn voor het vertrek maar ook tijdens de reis. Voorts wordt daardoor tijdens het verblijf van reiziger diens terugreis gegarandeerd indien Dari-Java, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen.

20.2   Meer details over hetgeen vergoed wordt zijn te vinden in de “Garantieregeling Garantiefonds GGTO”, van de Stichting Garantiefonds gespecialiseerde  touroperators.

 

Artikel 21 – Overmacht en Onvoorziene omstandigheden

21.1  Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de reisovereenkomst verhinderen, en die niet aan Dari-Java zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Dari-Java, een algemeen gebrek aan voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Dari-Java afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

21.2 Dari-Java heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

21.3   Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Dari-Java opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Dari-Java niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

21.4  Indien Dari-Java bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

21.5    Hetgeen hiervoor in artikel 21 lid 1 tot en met lid 4 is vermeld geldt ook in geval van Onvoorziene Omstandigheden als bedoeld in artikel 6: 258 BW. Hieronder vallen bijvoorbeeld pandemieën als gevolg van Corona besmettingen.

 

Artikel 22 –Geschillenbeslechting

22.1  De rechtbank Overijssel, locatie Almelo is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Dari-Java en reiziger kennis te nemen. Dari-Java blijft echter bevoegd reiziger te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van reiziger.

22.2    Reiziger heeft het recht gedurende een maand nadat Dari-Java zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

 

Artikel 23 – Toepasselijk recht

23.1    Op elke overeenkomst tussen Dari-Java en reiziger is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 24 – Wijziging van de voorwaarden

24.1    Dari-Java is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden, doch nimmer gedurende een reis of binnen 7 dagen voor aanvang van die reis. Dari-Java zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan reiziger toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens reiziger in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

Dari-Java reizen.